Opis kierunku

ZARZĄDZANIE

Jeżeli interesujesz się:

założeniem własnej firmy, zarządzaniem nią i jej częściami składowymi, a w szczególności zarządzaniem zespołami pracowniczymi, tworzeniem jej wizerunku i osiągnięciem sukcesu w działalności gospodarczej dzięki m.in. wykorzystaniu umiejętności marketingowych

podejmij studia na kierunku ZARZĄDZANIE.

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Ma świadomość, iż organizacje, zarówno dochodowe, jak i non-profit, stanowią podsystemy gospodarki narodowej. Rozumie powiązania zachodzące pomiędzy systemem gospodarki, jak i różnego typu podsystemami. Posiada wiedzę o organizacjach, jako miejscach tworzenia nowych wartości, kształtowania kultury proefektywnościowej i proinnowacyjnej, jako miejscach nawiązywania stosunków międzyludzkich, i uczestnikach gry rynkowej, oraz jako o podmiotach zdolnych do działań prawnych.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi, tj. zatrudnionymi pracownikami, finansami, innowacjami, marketingiem, zasobami rzeczowymi, wiedzą i informacjami. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Absolwent posiada także wiedzę o otoczeniu organizacji i sposobach jego diagnozy. Zna metody statystyczne i potrafi je wykorzystać w badaniach społecznych, gospodarczych i marketingowych.

Absolwent kierunku Zarządzanie zdobywa następujące umiejętności:

  • planowania strategicznego,
  • tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających sprawny przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
  • kierowania zespołami pracowników w różnych działach firm, a także zespołami o charakterze międzywydziałowym,
  • sprawowania funkcji kontrolnej wszelkich procesów oraz skuteczności realizacji planów,
  • wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

Perspektywy zawodowe:

  • praca w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania,
  • praca na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach
  • w zależności od ukończonej specjalności na kierunku Zarządzanie, absolwent może podejmować bardziej wyspecjalizowane stanowisko, np. kierownika działu marketingu, działu innowacji, działu zasobów ludzkich itp.

Komentowanie jest wyłączone.