Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W ZINTEGROWANEJ EUROPIE

 

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

 

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.
Poza wiedzą uzyskaną na kierunku Zarządzanie z przedmiotów o charakterze podstawowym i kierunkowym, absolwent posiada pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej. Jest przygotowany do rozwiązywania wielorakich, trudnych problemów ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i prawnych – zgodnie z regułami całej gospodarki unijnej i to we wszystkich zakresach.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie logistyką
  • Prawo spółek

Komentowanie jest wyłączone.