Historia

 

Historia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie jest niepubliczną uczelnią utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. nr DNS3-0145/TBM/98/95.
Założycielem uczelni jest Stanisław Dawidziuk, wymieniony w decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-3-4041-564/MB/Rej.60/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, a także przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu.
Siedzibą uczelni jest miasto stołeczne Warszawa.wsm_budynek

Uczelnia posiada osobowość prawną.
Uczelnia może używać skrótu nazwy w postaci: WSM w Warszawie, a w stosunkach z zagranicą posługiwać się nazwą: Warsaw Management Academy.
Nadzór nad uczelnią w zakresie ustalonym przez ustawę sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w zakresie określonym w statucie nadzór nad uczelnią wykonuje założyciel.

W latach 1995-2005 funkcję rektora pełnił współinicjator utworzenia WSM w Warszawie Stanisław Dawidziuk.
W dniu 27 lutego 2007 r. Senat Uchwałą nr 2 nadał prof. dr Stanisławowi Dawidziukowi dożywotni tytuł i godność Honorowego Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Pierwsza siedziba Uczelni zlokalizowana była na Pradze Południe w pięciu wynajmowanych nieruchomościach (ul. Osowska, Paca, Wspólna Droga, Kamionek i Szaserów).
Uchwałą Senatu z dnia 20 grudnia 1996 r. rektor Stanisław Dawidziuk upoważniony został do podjęcia niezbędnych działań w zakresie poprawy warunków pracy dydaktycznej włącznie z zakupem odpowiedniego obiektu i zaciągnięcie na ten cel kredytu bankowego.
WSM miała wówczas zgodę jedynie na kierunek „Zarządzanie i Marketing” na poziomie pierwszego stopnia (licencjat).
Przełom w rozwoju WSM w Warszawie nastąpił w lipcu 1997 r. po zakupie nieruchomości na Pradze Północ przy ul. Kawęczyńskiej 36. W 2000 r. powiększono bazę dydaktyczną o nowy obiekt o pow. 2000 m2. W tym też roku WSM w Warszawie uzyskała zgodę na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku „Zarządzanie i Marketing”. Wydzierżawiono wówczas od Instytutu Maszyn Spożywczych – w upadłości nieruchomość na potrzeby dydaktyczne i sportowe na okres na 20 lat.

wsm_1W 2001 r. WSM w Warszawie uzyskała zgodę na prowadzenie kierunku „Administracja” I stopnia i na Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie (od 1 października 2019 roku zwany Filią WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie) – kierunek „Zarządzanie i Marketing”, a w 2002 r. na kierunki: „Informatyka” (inżynierskie) I stopnia i „Zarządzanie i inżynieria produkcji” (inżynierskie/ I stopnia). W 2003 r. władze uczelni zakupiły ośrodek naukowo – wypoczynkowy w Nartach. Uprawnienia na prowadzenie studiów jednolitych na kierunku „Prawo” uczelnia uzyskała w 2004 r.

W 2005 r. na dziesięciolecie WSM w Warszawie oddano do dyspozycji społeczności akademickiej obiekt zwany „Kampusem III Tysiąclecia” o powierzchni ponad 20.000 m2, w skład którego wchodzą sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne, powierzchnie administracyjne, aula widowiskowa (ok. 700 miejsc), pełnowymiarowa hala sportowa, basen, parking podziemny na ok. 300 miejsc, bufet itp. W tym też roku uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kierunku „Stosunki Międzynarodowe” I stopnia.

W 2006 r. uczelnia powiększyła swoją ofertę o następujące trzy kierunki pierwszego stopnia: „Pielęgniarstwo”, „Pedagogika” i „Europeistyka”.wsm_sztandar

W 2007 r. WSM w Warszawie uzyskała uprawnienia II stopnia na kierunku „Administracja” i I stopnia na kierunku „Politologia”. W 2010 r. zdobyła uprawnienia II stopnia na kierunkach: „Stosunki Międzynarodowe”, „Pedagogika” oraz zgodę na Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie – kierunki: „Administracja” i „Zarządzanie”, a w 2011 r. kierunek I stopnia „Bezpieczeństwo narodowe”.

Przy uczelni funkcjonuje  Gimnazjum i Liceum Akademickie oraz Uniwersytet Praski III Wieku.

 

wsm_audiencjaSilną stroną uczelni jest jej baza: nowoczesna i  funkcjonalna, przyjazna także studentom niepełnosprawnym. Nowoczesny akademik dla 300 osób pozwala na kształcenie studentom spoza Warszawy oraz cudzoziemcom. Oprócz pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i socjalnych znajdują się tam pomieszczenia siłowni i sala fitness, wyposażone w atestowany sprzęt sportowy renomowanych firm – korzystanie z obiektów jest nieodpłatne. Studenci mogą także korzystać ze wsparcia instruktora sportowego. Społeczność akademicka ma do dyspozycji basen pływacki, może też organizować różne przedsięwzięcia kulturalne w klubie studenckim. Na powyższe  inwestycje przeznaczono ponad 70 mln. zł. z uzyskanych środków z wpisowego.

Przez lata rozwoju uczelni powiększała się też jej kadra naukowa: z 12 pracowników naukowo – dydaktycznych i trzech administracyjnych w 1995 r. aktualnie z uczelnią związanych jest 330 nauczycieli akademickich, w tym: 250 pracowników naukowo – dydaktycznych i 118 administracyjno – technicznych zatrudnionych na uczelni.
Uczelnia współpracuje z instytucjami naukowymi krajowymi, ale też zagranicznymi m.in.: uniwersytetami w Barcelonie, Gandawie, Kijowie, Dublinie, Bostonie, Równem, Vysoká Skola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety w Bratysławie, Vysoká Skola Medzinárodného Podnikania w Preszowie.

Komentowanie jest wyłączone.