Jubileusz

JUBILEUSZ – DZIESIĘCIOLECIE NASZEGO ROCZNIKA NAUKOWEGO

Szanowni Czytelnicy

Minęło dziesięć lat od wydania pierwszego numeru Rocznika Naukowego Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie. Ze względu na kierunki realizowane w naszej szkole, publikowaliśmy od samego początku materiały traktujące o organizacji i kierowaniu, ale też mające związki z ekonomią i finansami, prawem i zarządzaniem, informatyką i matematyką. Konsekwentnie prowadziliśmy też działy poświęcone przeglądowi piśmiennictwa, konferencjom naukowym oraz poświęcone polemikom naukowym. Szczególną uwagę przykładaliśmy działowi poświęconemu pamięci profesorów Wyższej Szkoły Menedżerskiej, którzy już od nas odeszli.

Wszystkie materiały miały streszczenia w języku angielskim oraz zawierały informacje o naszych autorach. Byli to pracownicy nie tylko naszej szkoły, ale też uniwersytetów tak z naszego kraju, jak i niektórych krajów ościennych. Otworzyliśmy nasze łamy dla publikacji w językach kongresowych.

Publikacje z naszego Rocznika Naukowego były często (za zgodą Redakcji) przedrukowywane w innych czasopismach (Prakseologia) oraz na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Instytutu Ludwiga von Misesa i innych.

Skład redakcyjny w zasadzie nie uległ zmianom od samego początku, ale w 2013 roku powołana została do życia międzynarodowa Rada Naukowa. Od 2009 roku czasopismo znajduje się na liście „B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopism punktowanych, a w 2015 roku otrzymaliśmy 7 pkt. Jesteśmy w bazach referencyjnych Index Copernicus oraz BazHum i BazEkon, a autorzy artykułów zostają wprowadzeni do Pol-indexu. Wszystkie dotychczasowe numery naszego czasopisma są dostępne na stronie internetowej http://www.wsm-ciech.com/images/rn/ lub www.wsmciechanow.edu.pl (Rocznik Naukowy).

Służąc rozwojowi nauki, pracownikom naukowym oraz naszym studentom, wchodzimy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku w drugie nasze dziesięciolecie. Poniżej zaś przedstawiamy pełne zestawienie wszystkich dotychczasowych publikacji z nazwiskami ich autorów oraz opisem bibliograficznym wskazującym gdzie się one znajdują. Spis ten liczy 161 pozycji i zawiera bieżące pozycje z 2016 roku.

Tabela 1.

Zestawienie opracowań naukowych wg układu alfabetycznego autorów, jakie ukazały się w Roczniku Naukowym Filii WSM w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie w latach 2007 – 2016

Autor i tytuł pracyRok
wydania
Nr tomu oraz Nr zeszytuStrona
Janusz Arcipowski; Kredyty preferencyjne dla rolnictwa w
gospodarce rynkowej [Preferential Credit for Agriculture in
Market Economy]
2007I/1-449-60
Janusz Arcipowski; Wykorzystanie rachunku nadwyżki
bezpośredniej do podejmowania racjonalnych decyzji w
gospodarstwach rolnych [Application of the Account of Direct
Surplus in Taking Rational Decisions in Agriculture]
2015IX/1-463-72
Cecylia Bajan; Wspomnienie o profesorze Konradzie Bajanie
[Memoirs of Professor Konrad Bajan]
2016X/1-4161-164
Michał Baran; Wycena opcji wielowymiarowych [Valuation of
Multidimensional Options]
2009III/3-483-100
Michał Bernardelli; Algorytmy z użyciem formuł wstecznego
różniczkowania [Algorithms With the Use of Reverse
Differentiation Formulas]
2007I/1-4127-152
Michał Bernardelli, Mariusz Kozakiewicz; Algorytmy konwersji
wartości liczbowych na odpowiedniki tekstowe w językach
narodowych [Aalgorithms of Conversion Numeric Values to
Textual Analog in National Languages]
2009III/1-2101-112
Lidia Białoń; Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Dworczyku
[Memory about Professor Mieczysław Dworczyk]
2010IV/1-4137-140
Lidia Białoń; O książce Johna C. Bogle pt. Dość. Prawdziwe
miary bogactwa, biznesu i życia [About the Book by John C.
Bogle - "Enough”. True Measures of Money, Business, and Life]
2012VI/1-4167-176
Andrzej Buszko; Rola logistyki w reformach handlu
zagranicznego na przykładzie państw rozwijających się [Role of
Logistics in The Reforms of Foreign Trade Based on Developing
Countries]
2008II/1-271-82
Andrzej Buszko; Recenzja pracy zbiorowej pt. Zarządzanie
działalnością innowacyjną [Review of a Joint Publication Entitled
"Management of Innovative Business"]
2012VI/1-4177-182
Andrzej Buszko; Recenzja książki: Nauki ekonomiczne.
Stylizowane fakty a wyzwania współczesności [Review of ''Stylized
Facts and Contemporary Challenges'']
2015IX/1-4163-174
Andrzej Buszko, Katarzyna Szumowska; Uwarunkowania
kreowania misji w przedsiębiorstwach szarej strefy [Factors
Fostering Company's Mission Operating at Shadow Economy]
2014VIII/1-491-102
Paweł Czarnecki; Główne problemy edukacji i kształcenia
pracowników socjalnych w Polsce [Main Problems of Education
and Schooling of Social Workers in Poland]
2012VI/1-463-84
Paweł Czarnecki; Uroczystości jubileuszu 10. lecia Vysokej Školy
Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie [10th
Anniversary Jubilee Celebrations Vysokej Školy Zdravotníctva a
Sociálnej Práce sv. Alžbety in Bratislava]
2012VI/1-4185-188
Paweł Czarnecki; Cele, zadania i funkcje etyki [Goals, Tasks and
Funkctions of Ethics]
2014VIII/1-4115-142
Małgorzata Czuryk; Zadania organów administracji publicznej w
zakresie ochrony środowiska [The Assignments of Civil Service
Bodies in the Extend of Environmental Protection]
2009III/3-441-60
Małgorzata Czuryk; Recenzja książki Mirosława Karpiuka
„Sukces ekonomiczny a etyka” [The Review of “Economic
Success and Ethics” by Mirosław Karpiuk]
2009III/3-4117-124
Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk; Pojęcie małżeństwa w
prawie polskim i prawie kanonicznym [The Concept of Marriage
in Polish Law and Canon Law]
2008II/3-463-76
Marian Daniluk; Inwestorzy i inwestowanie na rynku kapitałowym
[Investors and Inesting In Capital Market]
2008II/1-25-24
Marian Daniluk; Wspomnienie o profesorze Janie Kluczyńskim
[Memoirs of Profesor Jan Kluczyński]
2009III/3-4125-128
Marian Daniluk; Ryzyko inwestycyjne na rynkach finansowych
[Investment Risksof Financial Markets]
2012VI/1-417-28
Marian Daniluk; Źródła finansowania rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw (teoria i praktyka) [The Source of Financing
Small and Medium-Sized Companies (Theory and Practice)]
2013VII/1-433-42
Marian Daniluk; Inwestorzy na rynku kapitałowym [Investors in
the Capital Market]
2015IX/1-419-38
Stanisław Dawidziuk; Ku pamięci profesora Leszka
Krzyżanowskiego [Memorial to Professor Leszek Krzyżanowski]
2008II/3-4139-144
Stanisław Dawidziuk: Nadanie tytułu professora honorifcum
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie profesorowi nauk
medycznych doktorowi habilitowanemu Vladimirowi Krčmery'emu
[Awarding the Title of Professor Honorificum of Warsaw
Management Academy to Professor of Medical Sciences Vladimír
Krčméry]
2013VII/1-415-20
Andrzej Długołęcki; Wspomaganie rozwoju zawodowego przez
partnerstwo instytucjonalne w subregionie ciechanowskim
[Support of Profesional Development by Instytutional Partnership
in the Subregion of Ciechanów]
2014VIII/1191-202
Kazimierz Doktór; Wspomnienie o profesor Salomei Kowalewskiej
[Memoirs about Professor Salomea Kowalewska]
2008II/1-2131-136
Monika Filipiuk; Strategia Unii Europejskiej w nowej
perspektywie finansowej do 2020 roku [European Union Strategy
in New Financial Perspective]
2010IV/1-447-60
Monika Filipiuk; Nowa perspektywa finansowa, nowe obszary
wsparcia, nowe możliwości [The New Financial Perspective, New
Areas Support, New Opportunities]
2014VIII/1-437-60
Marek Garbicz; Recenzja opracowania zbiorowego pod redakcją
Romana Lusawy [The Review of a Collective Study Supervised by
R. Lusawa]
2009III/1-2125-130
Marek Garbicz, Zbigniew Staniek; Wspomnienie o profesorze
Mieczysławie Nasiłowskim (1929-2004) [Memoirs of Profesor
Mieczysław Nasiłowski (1929-2004)]
2009III/1-2131-136
Wojciech Gasparski; Ku obywatelskiej rzeczpospolitej
gospodarczej [For Citizens’ Economic Republic of Poland]
2008II/1-225-36
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w
gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część I: Starożytny ”
merkantylizm” grecki – próba identyfikacji) [Significance of
Money in Economy in History and Theory of Economy]
2007I/1-421-38
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w
historii i teorii ekonomii (część II: Średniowiecze - koncepcje
pieniądza wczesnej i późnej scholastyki) [Significance of Money
in Economy in History and Theory of Economy]
2009III/1-217-34
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w
gospodarce w historii i teorii ekonomii. (Część III: Zarys
koncepcji i praktyki merkantylizmu) [Views on the Role of Money
in History and Theory of Economy]
2010IV/1-413-32
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w
gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część IV: Koncepcje
pieniądza wybranych ekonomistów klasycznych) [Views on the
Role of Money in the History and Theory of Economics. (Part 4:
Some Ideas Concerning Money Among Selected Classical
Economists)]
2011V/1-423-36
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w
historii i teorii ekonomii (część V: Poglądy na pieniądz Karola
Marksa) [Around the Views on the Role of Money in the
Economy in the History and Theory of Economics (Part v: Karl
Marx’s Views on Money)]
2013VII/1-443-62
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w
gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część VI a: Teoria
pieniądza szkoły austriackiej) [The Views on Role of Money in
the Economy in History and Theory of Economics (Part VI a:
Theory of Money by the Austrian)]
2015IX/1-439-62
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w
gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część VI b: Teoria
pieniądza Friedricha Augusta von Hayeka) [Around the Views on
the Role of Money in Economy in History and Theory of
Economics (B Part VI: Theory of Money by Friedrich August von
Hayek)]
2016X/1-435-41
Eliza Grębowicz, Jarosław W. Przybytniowski; Wiedza jako jeden
z czynników, które zwiększają jakość usług ubezpieczeniowych
[Knowledge as One of the Factors that Increase the Quality of
Insurance Services]
2016X/1-4123-133
Andrzej Grzebieniak; Światowe trendy na rynku
telekomunikacyjnym i internetowym [Global Trends on the
Telecommunications and Internet Market]
2007I/1-4115-126
Andrzej Grzebieniak; Ryzyko katastroficzne i rola państwa w jego
zarządzaniu [Catastrophic Risk and Role of State in its
Management]
2008II/3-441-46
Andrzej Grzebieniak; Rodzaje asekuracji stosowane przez zakłady
ubezpieczeń w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych [Types of
Reinsurance Applied by Insurance Companies in Case of
Insurance Guarantee]
2009III/3-461-68
Andrzej Grzebieniak; Ubezpieczenia komunikacyjne – czas na
zmiany [Automobile Insurance – Time for Changes]
2010IV/1-493-102
Andrzej Grzebieniak; Orientacja na wartość w zarządzaniu
zakładem ubezpieczeń – aspekt programów lojalnościowych
[Orientation Towards the Value in the Management of an
Insurance Company – the Aspect of Loyalty Programmes]
2011V/1-4129-136
Ema Halavach; Teoretyczne podejście do zarządzania trwałością
organizacji [Theoretical Approaches to the Management of
Organizational Sustainability]
2016X/1-4109-122
Brunon Hołyst; Refleksje o przestępczości [Reflections on Crime]2011V/1-413-22
Wacław Huba; Prawo rzeczowe według Kodeksu Napoleona
[Property Law, in Particular Ownership, According to Napoleon
Code]
2007I/1-461-74
Wacław Huba; Recenzja książki Janusza Kamińskiego ”Nadzór
bankowy. Regulacje systemowe i prawne” [The Review of “Bank
Auditing. System and Legal Regulations” by Janusz Kamiński]
2008II/3-4127-132
Wacław Huba, Ewelina Rzotkiewicz; Znaki towarowe, ich funkcje
i zasady ochrony [Trademarks, their Functions and Protection]
2010IV/1-479-92
Wiesław Huba, Elżbieta Ślaska; Elektroniczna forma ksiąg
wieczystych jako środek na usprawnienie tej instytucji [Electronic
Form of Land Registers as a Way to to Improve the Functioning of
the Institution]
2012VI/1-439-62
Lech Jaczynowski; Recenzja książki Jerzego Kisielnickiego
“Zarządzanie” [Review of “Management” by Jerzy Kisielnicki]
2008II/3-4133-138
Lech Jaczynowski; Polskie autorytety w ekonomii [Polish
Authorities in Economy]
2009III/3-4113-116
Lech Jaczynowski; Konferencja Komitetu Prognoz „Polska 2000
Plus” PAN [The Conference by Forecast Committee “Poland 2000
Plus”]
2009III/3-4133-137
Lech Jaczynowski; Diagnozowanie studenckich oczekiwań
(przełamanie barier świadomości grupowej) [Diagnosis of
Students’ Expectations (the break of wall of group consciousness)]
2010IV/1-473-78
Lech Jaczynowski; Vox populi vox Dei [Vox populi, vox Dei]2011V/1-469-88
Lech Jaczynowski; Jakość kryteriów oceny jakości nauki i
kształcenia [Quality of Criteria of Assessment of Science and
Education]
2012VI/1-4189-202
Lech Jaczynowski; XIII Konferencja Prakseologiczno-Etyczna.
"Nie Nieodpowie-dzialni" [13th Praxeological and Ethical
Conference “Not Irresponsible”]
2013VII/1-4167-178
Lech Jaczynowski; Recenzja książki Mirosława Sułka "Potęga
państw - modele i zastosowania" [Review of Book by Mirosław
Sułek. The Pawer of States Models and Applications]
2014VIII/1-4169-170
Lech Jaczynowski; Mechanizmy organizujące demokrację
[Mechanisms Organizing Democracy]
2015IX/1-473-102
Lech Jaczynowski; Zarządzanie zasobami ludzkimi. Przyszłość HR
z perspektywy nauki i biznesu [Management of Human Resources.
Future of HR from the Perspective of Science and Business]
2016X/1-4165-177
Lech Jaczynowski, Emilia Jaczynowska; ABC – Atanasoff Berry
Computer – 1939 [ABC – Atanasoff Berry Computer – 1939]
2007I/1-4105-114
Lech Jaczynowski, Maria Rotkiewicz; Tayloryzm a inne obszary
wiedzy [Taylor’s Theories Versus Other Areas of Knowledge]
2008II/3-423-40
Alfreda Kamińska; Monopol naturalny i jego regulacja [The
Natural Monopoly and its Regulation]
2009III/1-255-70
Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz; Skarga w postępowaniu przed
sądem administracyjnym [Plaint in Procedure in Administrative
Cort]
2010IV/1-461-72
Miroslav Kelemen; Nadanie tytułu Doctor Honoris Causa VŠBM
w Koszycach - Republika Słowacka - Stanisławowi Dawidziukowi
[Ceremony of Awarding Professor Stanisław Dawidziuk With the
Title Doctorate Honoris Causa by VŠBM in Koszyce]
2016X/1-4X/1-4
Witold Kieżun; Pamięć o profesorze Jerzym Kurnalu [Memory of
Professor Jerzy Kurnal]
2011V/1-4199-204
Jerzy Kisielnicki; O potrzebie budowy zintegrowanego krajowego
systemu informacji naukowo-technicznej (KSINT) [About the
Necessity to Create Integrated National System of Scientific-
Technical Information (KSINT)]
2011V/1-4153-170
Jan Komorowski; Recenzja książki A. Buszko pt."Mechanizmy
szarej strefy" [Review of "Mechanisms of Informal Sector" by
Andrzej Buszko]
2016X/1-4155-160
Marcin Konarski; Wspomnienie o profesorze Mieczysławie
Sawczuku [Commemoration of Professor Mieczysław Sawczuk]
2014VIII/1177-182
Jan Kordos; Profesor Janusz Buga (1929-2015). Wspomnienie
[Professor Janusz Buga (1929-2015). Memory]
2015IX/1-4177-184
Marek Aleksander Kowalski; Obliczanie i reprezentacja
czołowych funkcji kulistych [Calculating and Presentation of Main
Spherical Functions]
2008II/1-297-106
Marek Aleksander Kowalski; Recenzja bez granic [Review
without Limits]
2009III/3-4139-145
Mariusz Kozakiewicz; Algorytm równoległego rozwiązywania
zagadnień eliptycznych z wykorzystaniem metody mortarowej
[Mortar Parallel Algorithm for Solving Elliptic
Partial Differential Equations]
2008II/3-491-118
Agnieszka Król; Wspomnienie o doktorze Stanisławie
Dłużniewskim [Memory of Doctor Stanisław Dłużniewski]
2013VII/1-4147-150
Elżbieta Kucka; Kilka słów wspomnienia o dr Januszu
Arcipowskim [Memories of Phd Janusz Arcipowski]
2015IX/1-4175-176
Krzysztof Kwiatkowski; Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości.
[Informatization of Judicial System]
2010IV/1-45-12
Roman Andrzej Lewandowski; Perspektywy doskonalenia jakości
w placówkach ochrony zdrowia [The Perspective of Quality
Improvement in Medical Institutions]
2009III/1-285-100
Roman Lusawa; Rerum novarum – pierwsza encyklika społeczna
(15 maja 1891) [Rerum Novarum – First Social Encyclical (15
May 1891)]
2007I/1-475-88
Roman Lusawa; Hans Carl von Carlowitz twórca pojęcia
“trwałości” [Hans Carl von Carlowitz – the Author of the Concept
„Constancy”]
2009III/1-25-16
Roman Lusawa; Tendencje rozwojowe obserwowane w
subregionie ciechanowsko-płockim, a idea rozwoju
zrównoważonego [Developmental Tendencies Observed in
Ciechanów-Płock Region Versus the Idea of Balanced
Development]
2009III/3-45-28
Roman Lusawa; Nauczanie społeczne Piusa XI [Social Education
by Pius XI]
2009III/3-469-82
Roman Lusawa; Encyklika Pacem in terris – głos Kościoła
katolickiego w sprawie pokoju z 11 kwietnia 1963 roku [Ecyclical
Pacem in Terris – Catholic Church View on Peace]
2010IV/1-4103-118
Roman Lusawa; Cykl sympozjów na temat katolickiej nauki
społecznej. [Cycle of Symposiums about Catholic Social Science]
2010IV/1-4141-144
Roman Lusawa; Teoria korzyści komparatywnych w świetle
skutków traktatu Methuena [Theory of Comparative Advantages
with the Background of Methuen’s Treaty’s Results]
2011V/1-451-56
Roman Lusawa; Encyklika Populorum progressio o popieraniu
rozwoju ludów [Encyclical Populorum Progressio Concerning
Supporting of Development of Peoples]
2011V/1-4137-152
Roman Lusawa; Laborem exercens – encyklika Jana Pawła II o
pracy ludzkiej z okazji 90 rocznicy encykliki Rerum novarum
[Laborem Exercens Encyclical by John Paul II on Human Work on
the Occasion of 90th Anniversary of Rerum Novarum Encyclical]
2012VI/1-4113-128
Roman Lusawa; Sprzeciw Kościoła katolickiego wobec
komunizmu i faszyzmu [Church Opposition to Communism and
Fascism]
2013VII/1-493-112
Roman Lusawa; Stanowisko Stolicy Apostolskiej w kwestii
rozwoju trwałego, zawarte w encyklice Laudato si' papieża
Franciszka z 24 maja 2015 [Vatican’s Attitude Towards the
Problem of Permanent Development Laudato si Encyclics of
Pope Francis of 24
th
May 2015]
2015IX/1-4117-144
Roman Lusawa, Ewa Przemska; Procesy demograficzne i ich
wpływ na rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego
[Demographic Processes and Their Impact of Economic
Growth in Mazovian Province]
2008II/1-237-50
Dariusz Makiłła; Kontrola decyzji administracyjnych marszałka
samorządu wojewódzkiego przewidzianych w prawie ochrony
środowiska [The Control of Administrative Decisions Taken by
Marshals of Voivodships Self-Government Within Environmental
Protection Regulations]
2013VII/1-481-92
Maria Marincowa, Radosław Dawidziuk; Definicje społecznego
zarządzania w działalności społecznej [Definitions of Social
Management in Social Work]
2014VIII/1-4143-152
Elżbieta Mączyńska; Refleksje nad książką prof. Zdzisława
Sadowskiego pt. „Przez ciekawe czasy” [Reflections on a Book by
Zdzisław Sadowski Through Interesting Times”]
2011V/1-4187-194
Elżbieta Mączyńska; Ekonomia - chrematystyczne deformacje
[Economy - Chrematistic Deformaties]
2013VII/1-4167-178
Marian Mroziewski; Koncepcja kreowania przedsiębiorczej
kultury organizacyjnej w podejściu normatywno-ewolucyjnym
[The Idea of Culture Entrepreneurship Creation in the View
of Normative and Evaluation Aspect]
2008II/3-449-62
Marian Mroziewski; Konkurencyjność podmiotów we
współczesnej gospodarce rynkowej [Competiteness of Economic
Entities in Contemporary Market Economy]
2011V/1-4117-128
Od Redakcji [Foreword]2007I/1-45-6
Od Redakcji; Czwartki u Ekonomistów [Thursday Meetings of
Economists]
2008II/3-4145-150
Od Redakcji; Sympozjum nt. uwarunkowań i kierunków rozwoju
ziemi ciechanowskiej. [The Symposium Devoted to Ciechanów
Area Background and its Development Directions]
2009III/1-2137-140
Od Redakcji; Etyka w Biznesie [Ethics in Business]2009III/3-4129
Od Redakcji; Dziesięciolecie naszego Rocznika Naukowego [10th
Anniversary of our Scientific Yearbook]
2016X/1-4
Leokadia Oręziak; Recenzja pracy dr hab. Wiesława Szczęsnego
„Finanse i zarządzanie” [A Review of W. Szczęsny’s Book
„Finances and Management”]
2007I/1-4175-178
Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń; Innowacyjność a strategia
rozwoju przedsiębiorstwa [Innovativeness and Corporate
Development Strategies]
2007I/1-489-104
Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń; Zasady budowy
współczesnych systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach
[Construction Principles of Modern Remuneration Systems in
Companies]
2012VI/1-485-112
Aleksandra Pawłowska; Międzynarodowa konferencja naukowa
pt. "Ekonomia versus środowisko" [International Scientific
Conference Organised by IAFE-NRI]
2015IX/1-4185-194
Barbara Pawłowska; Ocena standingu banków w świetle
mikroekonomicznej teorii przedsiębiorstw [Evaluation of Banks’
Standing in the Light of the Microeconomical Theory of
Enterprises]
2007I/1-439-48
Barbara Pawłowska; Przewidywane konsekwencje implementacji
Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla banków w Polsce
[Anticipated Results of the Implementation of the New Basel
Capital Agreement for Polish Banks]
2008II/3-45-22
Barbara Pawłowska; Światowy kryzys a standing sektora
bankowego w Polsce [The World Crisis and Standing in Polish
Bank Sector in Poland]
2009III/3-429-40
Barbara Pawłowska; Rozwój instytucji kredytowych a wzrost
gospodarczy – teoretyczne rozważania nad interakcjami
[Development of Credit Institutions and Economic Growth –
Theoretical Reflections over Interactions]
2011V/1-437-51
Barbara Pawłowska; Bankowość - wartość dla akcjonariuszy a
wartość dla interesariuszy [Banking - Value for Shareholders and
Value for Stakeholders]
2014VIII/1-421-36
Barbara Pawłowska; Międzynarodowa Konferencja Naukowa
IERIGŻ - PIP [The Cap and Competitveness of the Polish and
European Foods Sectors]
2014VIII/1-4183-191
Barbara Pawłowska; Dylematy finansów publicznych – dług
publiczny oraz granice zadłużenia a rola banków w
stymulowaniu zachowań demokratycznych [Dilemmas on
Public Finances – Public Debt and Limits of Debts and the Role of
Banks in Stimulation of Democratic Behaviours]
2016X/1-443-55
Barbara Pawłowska; Międzynarodowa Konferencja Naukowa
IERIGŻ-PIB pt. Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań
polityki społecznej” [International Scientific Conference
Organised by IAFE-NRI Entitled “Competitiveness of the
Economy in the Context of Social Policy Measures”]
2016X/1-4179-188
Emil W. Pływaczewski; Laudacja; Nadanie tytułu doctora honoris
causa profesorowi Brunonowi Hołystowi [Giving Honorary
Doctorate to Professor Brunon Hołyst
2011V/1-45-12
Mirosław Przygoda; Wykorzystanie funduszy unijnych w
podregionie ciechanowsko-płockim w latach 2004- 2006 [The Use
of European Funds in the Area of Płock and Ciechanów in 2004-
2006]
2009III/1-235-54
Radžab Radžabov Kučakovič; Uroczystość nadania tytułu doktora
honoris causa Tadżyckiego Państwowego Uniwersytetu
Handlowego profesorowi Andrzejowi Buszko [Tajik State
University of Commerce Doctor Honoris Causa to Professor
Andrzej Buszko Celebration]
2013VII/1-49-14
Anna Rusinek; Nierówność maksymalna dla sum niezależnych
zmiennych losowych [Maximal Inequality for Sums of Independent
Random Variables]
2008II/1-293-96
Anna Rusinek; Modele terminowych stóp procentowych w
przestrzeniach funkcji całkowalnych w kwadracie [Forward Rates
Models on the Space of Square Integrable Functions]
2016X/1-4135-144
Jan Rusinek; Algorytm permutowania w TeX-u zastosowany do
informatyzacji procesu egzaminacyjnego [Algorithm of TeX
Permutation Applied for Introducing Information Technology into
the Examination Process]
2007I/1-4153-174
Jan Rusinek; Pliki do odczytu i zapisu w TeX-u – zastosowanie do
przetwarzania wyników egzaminu [Reading and Saving Files in
TeX]
2008II/1-2107-124
Jan Rusinek; Zmienne liczbowe w tex-u. Zastosowanie w
dydaktyce. [Numerical Variables in Tex. Applications in
Teaching]
2009III/1-2113-124
Jan Rusinek; Testy egzaminacyjne z matematyki [Mathematical
Exam Tests]
2009III/3-4101-112
Jan Rusinek; Obliczeniowe możliwości TeX-a. Zastosowanie
wspomagające dydaktykę. [Calculation Opportunities of TeX. Its
Application Enhancing Didactics]
2010IV/1-4119-132
Jan Rusinek; Programowanie hybrydowe z przykładami
zastosowania w dydaktyce [Hibrid Programming with its
Examples in Didacticts]
2011V/1-4171-186
Jan Rusinek; Rachunek prawdopodobieństwa wspomaga
dydaktykę [Calculus of Probability Enhances Didactics]
2012VI/1-4151-166
Jan Rusinek; Warunkowa wartość oczekiwana zastosowana do
oceny testów [Conditional Expected Value Applied for Tests
Assessment]
2013VII/1-4133-142
Jan Rusinek; Przetwarzanie danych liczbowych w TeXu. Przykład
zastosowania w dydaktyce [Processing of Numeral Data in TeX
Example of Applying in Didactics]
2014VIII/1-4153-162
Jan Rusinek; Zadania zależne od parametrów [Tasks Parameter
Dependent]
2015IX/1-4145-162
Jan Rusinek; Zadania zależne od parametrów - II [Tasks
Parameter Dependent - II]
2016X/1-4145-154
Zengin Sergej Semënovič; Nadanie tytułu doktora honoris causa
Państwowego Krasnojarskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki
profesorowi doktorowi Stanisławowi Dawidziukowi [Awarding the
Title Doctor Honoris Causa of Krasnodar State University of
Culture and Art to Professor Doctor Stanisław Dawidziuk]
2013VII/1-45-8
Leszek Sidz; Recenzja książki prof. dr hab. Jana Rusinka
„Matematyka dla studentów zarządzania” [Review of
„Mathematics for Management Students’ by PhDr. Jan Rusinek]
2008II/1-2125-130
Leszek Sidz; Zagadnienie sterowalności dla równań Lame
[Controllability of Lame’s Equations]
2008II/3-4119-126
Dorota Sitnik; Mechanizm transmisji, inflacja i interwencja
państwa w ujęciu keynesistów [Mechanism of Transmission,
Inflation and State’s Intervention by Keynes]
2010IV/1-433-46
Dorota Sitnik; Mechanizm transmisji, inflacja i interwencja
państwa w ujęciu monetarystów [Mechanism of Transmission,
Inflation and State's Intervention in the View of Monetarists]
2012VI/1-429-38
Dorota Sitnik; Skuteczność polityki makroekonomicznej w ujęciu
wybranych ekonomistów głównego nurtu i ekonomii keynesowskiej
[The Efficiency of Macroeconomic Policy - the Approach of the
Main Stream Economists and the Keynesian Economy]
2013VII/1-463-80
Zbigniew Staniek; Koszty transakcyjne a efektywność adaptacyjna
systemu instytucjonalnego [Transaction Costs and Adaptive
Effectiveness of Institutional System]
2016X/1-469-90
Bartosz Stasch; Trzystopniowa ocena ryzyka kredytowego
obligacji rządowych w obliczu globalnego kryzysu finansowego
[Three-level Government Bond Credit Risk Assessment Against
Global Financial Crisis]
2016X/1-457-67
Stanisław Sudoł; Podstawowe problemy stojące przed naukami o
zarządzaniu [Basic Problems Facing Management Sciences]
2014VIII/1-469-78
Mirosław Sułek; Trzy działy prakseologii [Three Sections of
Praxialogy]
2008II/1-251-70
Mirosław Sułek, Lech Jaczynowski; IX Kongres Ekonomistów
Polskich (odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [9th
Congress of Polish Economists
(Explore The Nature and Causes of Economic Phenomena)]
2013VII/1-4151-166
Mirosław Sułek; Zarządzanie, dowodzenie i polityka w świetle
nowej prakseologii [Management, Commandment and Politics and
new Praxeology]
2016X/1-491-107
M.V. Syčewa, O. Z. Kołysko, V. V. Caban; Wykorzystanie metod
kombinatoryki do konstruowania dziecięcych zabawek [Using
Combinatorics Methods to Construct Children's Toys]
2014VIII/1-4163-168
Adam Szafarczyk; Recenzja książki Mariana Daniluka "Rynki
finansowe w zglobalizowanej gospodarce" [The Review of Book
by Marian Daniluk "Financial Markets in a Globalized Economy]
2013VII/1-4143-146
Wiesław Szczęsny; Wpływ wydatków publicznych na
konkurencyjność gospodarki [Influence of Public Expenses on
Competitiveness of the Economy]
2007I/1-47-20
Wiesław Szczęsny; Przyczynek do dyskusji o roli współczesnego
przedsiębiorstwa [Contribution to the Discussion About the Role
of Modern Enterprise]
2012VI/1-45-16
Wiesław Szczęsny; Funkcja redystrybucyjna państwa w świetle
podstawowych mierników rozwoju gospodarczego [Redistribution
of National Income in the Light of the Indicators of Economic
Development]
2013VII/1-421-32
Wiesław Szczęsny; Dylematy celu zarządzania [Dilemma of
Purpose of the Management]
2015IX/1-45-18
Katarzyna Szymańska; Rentowność rynku żywności ekologicznej
[Profit Market Organic Food]
2011V/1-457-68
Katarzyna Szymańska; Przegląd współczesnych poglądów na
zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach [Review of
Contemporary Opinions on Human Resources Management in
Projects]
2012VI/1-4129-150
Katarzyna Szymańska; Przegląd poglądów na rolę komunikacji w
organizacji [The Outline of view on the Role of
Communication in Organization]
2013VII/1-4113-132
Katarzyna Szymańska; Zrównoważona Karta Wyników jako
narzędzie realizacji strategii na przykładzie usług hotelarskich
[Balanced Scorecard as a Tool for Implementation Strategy
Example Hotel Services]
2014VIII/1-479-90
Katarzyna Szymańska; Zarządzanie przedsiębiorstwem w
kontekście uwarunkowań środowiskowych [Enterprise
Management in the Context of Environmental Conditions]
2015IX/1-4103-116
Emil Ślązak; Recenzja książki Mariana Daniluka „Rynki
finansowe w zglobalizowanej gospodarce”. [The Review of the
Book “Financial Markets in Globalized Economy”by Marian
Daniluk].
2010IV/1-4133-136
Mykhailo O. Vergun; Sposoby zwiększania potencjału
inwestycyjnego szkół wyższych [Methods of Universities
Investment Potential Improvement]
2014VIII/1-461-68
Konrad Wawrzyniak; Wpływ otoczenia makroekonomicznego na
zarządzanie przedsiębiorstwem sektora energetycznego [The
Influence of Economic Environment in Energy Sector Companies]
2008II/1-283-82
Łukasz Wiater; Awans zawodowy nauczycieli – założenia a
rzeczywistość [Teacher Professional Advancement]
2011V/1-4205-210
Łukasz Wiater; Krytyczne czynniki sukcesu przy organizacji
masowych imprez sportowych w Polsce [Critical Success Factors
in the Organization of Sport Events in Poland]
2014VIII/1-4103-114
Grzegorz Wielgosiński; Dlaczego spalarnia odpadów? [Waste
Incineration Plant, Why?]
2011V/1-489-117
Justyna Witkowska; Recenzja Książki Andrzeja Grzebieniaka [A
Review of “Reinsurance. Bases, Functions, Forms of Reinsurance
Programs” by Andrzej Grzebieniak]
2011V/1-4195-198
Dariusz Zagrodny; Ku pamięci profesora Zdzisława Naniewicza
[In Memory of Professor Zdzislaw Naniewicz]
2012VI/1-4183-184
Jolanta Żyśko, Bartłomiej Chełmecki; Deklaracja Bolońska w
dziesięć lat po jej podpisaniu [Ten Years after Signing Bologna
Declaration]
2009III/1-271-84

Komentowanie jest wyłączone.