Rocznik naukowy 2009

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom III Zeszyt 1-2 (2009)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Roman Lusawa; Hans Carl von Carlowitz twórca pojęcia “trwałości” [Hans Carl von Carlowitz – the Author of the Concept „Constancy”] pobierz/wyświetl
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (część II: średniowiecze – koncepcje pieniądza wczesnej i późnej scholastyki) [Significance of Money in Economy in History and Theory of Economy] pobierz/wyświetl
Mirosław Przygoda; Wykorzystanie funduszy unijnych w podregionie ciechanowsko-płockim w latach 2004- 2006 [The Use of European Funds in the Area of Płock and Ciechanów in 2004-2006]pobierz/wyświetl
Alfreda Kamińska; Monopol naturalny i jego regulacja [The Natural Monopoly and its Regulation]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Jolanta Żyśko, Bartłomiej Chełmecki; Deklaracja Bolońska w dziesięć lat po jej podpisaniu [Ten Years after Signing Bologna Declaration] pobierz/wyświetl
Roman Andrzej Lewandowski; Perspektywy doskonalenia jakości w placówkach ochrony zdrowia [The Perspective of Quality Improvement in Medical Institutions] pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Michał Bernardelli, Mariusz Kozakiewicz; Algorytmy konwersji wartości liczbowych na odpowiedniki tekstowe w językach narodowych [Aalgorithms of Conversion Numeric Values to Textual Analog in National Languages] pobierz/wyświetl
Jan Rusinek; Zmienne liczbowe w tex-u. Zastosowanie w dydaktyce. [Numerical Variables in Tex. Applications in Teaching]pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Marek Garbicz; Recenzja opracowania zbiorowego pod redakcją Romana Lusawy [The Review of a Collective Study Supervised by R. Lusawa]pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Marek Garbicz, Zbigniew Staniek; Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Nasiłowskim (1929-2004) [Memoirs of Profesor Mieczysław Nasiłowski (1929-2004)] pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
od Redakcji [Editorial]; Sympozjum nt. uwarunkowań i kierunków rozwoju ziemi ciechanowskiej. [The Symposium Devoted to Ciechanów Area Background and its Development Directions]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English] pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl
ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom III Zeszyt 3-4 (2009)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Roman Lusawa; Tendencje rozwojowe obserwowane w subregionie ciechanowsko-płockim, a idea rozwoju zrównoważonego [Developmental Tendencies Observed in Ciechanów-Płock Region Versus the Idea of Balanced Development] pobierz/wyświetl
Barbara Pawłowska; Światowy kryzys a standing sektora bankowego w Polsce [The World Crisis and Standing in Polish Bank Sector in Poland]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Małgorzata Czuryk; Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska [The Assignments of Civil Service Bodies in the Extend of Environmental Protection]pobierz/wyświetl
Andrzej Grzebieniak; Rodzaje asekuracji stosowane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych [Types of Reinsurance Applied by Insurance Companies in Case of Insurance Guarantee] pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Nauczanie społeczne Piusa XI [Social Education by Pius XI] pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Michał Baran; Wycena opcji wielowymiarowych [Valuation of Multidimensional Options] pobierz/wyświetl
Jan Rusinek; Testy egzaminacyjne z matematyki [Mathematical Exam Tests]pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Lech Jaczynowski; Polskie autorytety w ekonomii [Polish Authorities in Economy]pobierz/wyświetl
Małgorzata Czuryk; Recenzja książki Mirosława Karpiuka „Sukces ekonomiczny a etyka” [The Review of “Economic Success and Ethics” by Mirosław Karpiuk]pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Marian Daniluk; Wspomnienie o profesorze Janie Kluczyńskim [Memoirs of Profesor Jan Kluczyński] pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Od Redakcji [Editorial]; Etyka w Biznesie [Ethics in Business]pobierz/wyświetl
Lech Jaczynowski; Konferencja Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN [The Conference by Forecast Committee “Poland 2000 Plus”]pobierz/wyświetl
Polemiki [Discussion]
Marek Aleksander Kowalski; Recenzja bez granic [Review without Limits]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English] pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors] pobierz/wyświetl
Spis treści za rok 2009 pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.