Rocznik naukowy 2010

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom IV Zeszyt 1-4 (2010)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Wykład inauguracyjny w WSM
Krzysztof Kwiatkowski; Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości. [Informatization of Judicial System]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii. (Część III: Zarys koncepcji i praktyki merkantylizmu) [Views on the Role of Money in History and Theory of Economy]pobierz/wyświetl
Dorota Sitnik; Mechanizm transmisji, inflacja i interwencja państwa w ujęciu keynesistów [Mechanism of Transmission, Inflation and State’s Intervention by Keynes]pobierz/wyświetl
Monika Filipiuk; Strategia Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej do 2020 roku [European Union Strategy in New Financial Perspective]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz; Skarga w postępowaniu przed sądem administracyjnym [Plaint in Procedure in Administrative Cort] pobierz/wyświetl
Lech Jaczynowski; Diagnozowanie studenckich oczekiwań (przełamanie barier świadomości grupowej) [Diagnosis of Students’ Expectations (the break of wall of group consciousness)]pobierz/wyświetl
Wacław Huba, Ewelina Rzotkiewicz; Znaki towarowe, ich funkcje i zasady ochrony [Trademarks, their Functions and Protection]pobierz/wyświetl
Andrzej Grzebieniak; Ubezpieczenia komunikacyjne – czas na zmiany [Automobile Insurance – Time for Changes]pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Encyklika Pacem in terris – głos Kościoła katolickiego w sprawie pokoju z 11 kwietnia 1963 roku [Ecyclical Pacem in Terris – Catholic Church View on Peace]pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Jan Rusinek; Obliczeniowe możliwości TeX-a. Zastosowanie wspomagające dydaktykę. [Calculation Opportunities of TeX. Its Application Enhancing Didactics]pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Emil Ślązak; Recenzja książki Mariana Daniluka „Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce”. [The Review of the Book “Financial Markets in Globalized Economy”by Marian Daniluk]pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Lidia Białoń; Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Dworczyku [Memory about Professor Mieczysław Dworczyk]pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Roman Lusawa; Cykl sympozjów na temat katolickiej nauki społecznej. [Cycle of Symposiums about Catholic Social Science]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.