Rocznik naukowy 2012

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom VI Zeszyt 1-4 (2012)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse [Economy and Finances
Wiesław Szczęsny; Przyczynek do dyskusji o roli współczesnego przedsiębiorstwa [Contribution to the Discussion About the Role of Modern Enterprise]pobierz/wyświetl
Marian Daniluk; Ryzyko inwestycyjne na rynkach finansowych [Investment Risks of Financial Markets (Theory and Practice)]pobierz/wyświetl
Dorota Sitnik; Mechanizm transmisji, inflacja i interwencja państwa w ujęciu monetarystów [Mechanism of Transmission, Infl.ation and State's Intervention in the View of Monetarists]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Wiesław Huba, Elżbieta Ślaska; Elektroniczna forma ksiąg wieczystych jako środek na usprawnienie tej instytucji [Electronic Form of Land Registers as a Way to to Improve the Functioning of the Institution]pobierz/wyświetl
Paweł Czarnecki; Główne problemy edukacji i kształcenia pracowników socjalnych w Polsce [Main Problems of Education and Schooling of Social Workers in Poland]pobierz/wyświetl
Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń; Zasady budowy współczesnych systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach [Construction Principles of Modern Remuneration Systems in Companies]pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Laborem exercens - encyklika Jana Pawła II o pracy ludzkiej z okazji 90 rocznicy encykliki Rerum novarum [Laborem Exercens Encyclical by John Paul II on Human Work on the Occasion of 90th Anniversary of Rerum N ovarum Encyclical]pobierz/wyświetl
Katarzyna Szymańska; Przegląd współczesnych poglądów na zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach [Review of Contemporary Opinions on Human Resources Management in Projects]pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Jan Rusinek; Rachunek prawdopodobieństwa wspomaga dydaktykę [Calculus of Probability Enhances Didactics]pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Lidia Białoń; O książce Johna C. Bogle pt. Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia [About the Book by John C. Bogle - "Enough". True Measures ofMoney, Business, and Life]pobierz/wyświetl
Andrzej Buszko; Recenzja pracy zespołowej pt. Zarządzanie działalnością innowacyjną [Review of a Joint Publication EntitIed "Management of Innovative Business"]pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Dariusz Zagrodny; Ku pamięci prof. Zdzisława Naniewicza [In Memory of Prof. Zdzislaw Naniewicz]pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Paweł Czarnecki; Uroczystości jubileuszu 10. lecia Vysokej Skoly Zdrauotnictua a socićlnej prace su. Alibety w Bratysławie [10th Anniversary Jubilee Celebrations Vysokej Skoly Zdravotnictva a Socialnej Prace sv. Alibety in Bratislava]pobierz/wyświetl
Polemiki [Discussion]
Lech Jaczynowski; Jakość kryteriów oceny jakości nauki i kształcenia [Quality of Criteria of Assessment of Science and Education]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English] pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.