Rocznik naukowy 2014

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom VIII Zeszyt 1-4 (2014)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse[Economy and Finances]
Elżbieta Mączyńska; Ekonomia - chrematystyczne deformacje[Economy - Chrematistic Deformaties] pobierz/wyświetl
Barbara Pawłowska; Bankowość - wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy [Banking - Value for Shareholders and Value for Stakeholders] pobierz/wyświetl
Monika Filipiuk; Nowa perspektywa finansowa, nowe obszary wsparcia, nowe możliwości [The New Financial Perspective, New Areas Support, New Opportunities] pobierz/wyświetl
Mykhailo O. Vergun; Sposoby zwiększania potencjału inwestycyjnego szkół wyższych[Methods of Universities Investment Potential Improvement] pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Stanisław Sudoł; Podstawowe problemy stojące przed naukami o zarządzaniu [Basic Problems Facing Management Sciences] pobierz/wyświetl
Katarzyna Szymańska; Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii na przykładzie usług hotelarskich [Balanced Scorecard as a Tool for Implementation Strategy Example Hotel Services] pobierz/wyświetl
Andrzej Buszko, Katarzyna Szumowska; Uwarunkowania kreowania misji w przedsiębiorstwach szarej strefy [Factors Fostering Company's Mission Operating at Shadow Economy] pobierz/wyświetl
Łukasz Wiater; Krytyczne czynniki sukcesu przy organizacji masowych imprez sportowych w Polsce [Critical Success Factors in the Organization of Sport Events in Poland] pobierz/wyświetl
Paweł Czarnecki; Cele, zadania i funkcje etyki [Goals, Tasks, and Funkctions of Ethics] pobierz/wyświetl
Maria Marincowa, Radosław Dawidziuk; Definicje społecznego zarządzania w działalności społecznej [Definitions of Social Management in Social Work] pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Jan Rusinek; Przetwarzanie danych liczbowych w TeXu. Przykład zastosowań w dydaktyce [Processing of Numeral Data in TeX Example of Applying in didactics] pobierz/wyświetl
M. V. Syčewa, O. Z. Kołysko, V. V. Čaban; Wykorzystanie metod kombinatoryki do konstruowania dziecięcych zabawek [Using Combinatorics Methods to Construct Children's Toys] pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Lech Jaczynowski; Recenzja książki Mirosława Sułka "Potęga państw - modele i zastosowania" [Review of Book by Mirosław Sułek. The Pawer of States Models and Applications] pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Marcin Konarski; Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Sawczuku [Commemoration of Professor Mieczysław Sawczuk] pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Barbara Pawłowska; Międzynarodowa Konferencja Naukowa IERIGŻ - PIP [The Cap and Competitveness of the Polish and European Foods Sectors] pobierz/wyświetl
Andrzej Długołęcki; Wspomaganie rozwoju zawodowego przez partnerstwo instytucjonalne w subregionie ciechanowskim
[Support of Profesional Development by Institutional Partnership in the Subregion of Ciechanów]pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.