Rocznik naukowy 2015

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom IX Zeszyt 1-4 (2015)
Całość[Whole]pobierz/wyświetl
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]pobierz/wyświetl
Ekonomia i finanse[Economy and Finances]
Wiesław Szczęsny; Dylematy celu zarządzania [Dilemma of Purpose of the Management] pobierz/wyświetl
Marian Daniluk; Inwestorzy na rynku kapitałowym [Investors in the Capital Market] pobierz/wyświetl
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część VI a: Teoria pieniądza szkoły austriackiej) [The Views on Role of Money in the Economy in History and Theory of Economics (Part VI a: Theory of Money by the Austrian)] pobierz/wyświetl
Janusz Arcipowski; Wykorzystanie rachunku nadwyżki bezpośredniej do podejmowania racjonalnych decyzji w gospodarstwach rolnych [Application of the Account of Direct Surplus in Taking Rational Decisions in Agriculture]pobierz/wyświetl
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Lech Jaczynowski; Mechanizmy organizujące demokrację [Mechanisms Organizing Democracy] pobierz/wyświetl
Katarzyna Szymańska; Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście uwarunkowań środowiskowych [Enterprise Management in the Context of Environmental Conditions] pobierz/wyświetl
Roman Lusawa; Stanowisko Stolicy Apostolskiej w kwestii rozwoju trwałego, zawarte w encyklice Laudato si’ papieża Franciszka z 24 maja 2015 [Vatican’s Attitude Towards the Problem of Permanent Development Laudato si Encyclics of Pope Francis of 24th May 2015] pobierz/wyświetl
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Jan Rusinek; Zadania zależne od parametrów [Tasks Parameter Dependent] pobierz/wyświetl
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Andrzej Buszko; Recenzja książki: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności [Review of „Stylized Facts and Contemporary Challenges’’] pobierz/wyświetl
Ku czci [In Memory of]
Elżbieta Kucka; Kilka słów wspomnienia o dr Januszu Arcipowskim [Memories of PhD Janusz Arcipowski] pobierz/wyświetl
Jan Kordos; Profesor Janusz Buga (1929-2015). Wspomnienie [Professor Janusz Buga (1929-2015). Memory] pobierz/wyświetl
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Aleksandra Pawłowska; Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ekonomia versus środowisko” [International Scientifi c Conference Organised by IAFE-NRI] pobierz/wyświetl
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]pobierz/wyświetl
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]pobierz/wyświetl

Komentowanie jest wyłączone.