Rocznik naukowy 2016

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom X Zeszyt 1-4 (2016)
Całość[Whole]rocznik_2016
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]00_strony_tytulowe
JUBILEUSZ[JUBILEE]18_jubileusz
Od Redakcji; Dziesięciolecie naszego Rocznika Naukowego [10th Anniversary of our Scientific Yearbook] 01_od_redakcji
LAUDACJA [LAUDATIO]
Nadanie tytułu Doctor Honoris Causa VŠBM w Koszycach – Republika Słowacka – Stanisławowi Dawidziukowi [Ceremony of Awarding Professor Stanisław Dawidziuk With the Title Doctorate Honoris Causa by VŠBM in Koszyce] 02_kelemen
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Roman Goryszewski; Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część VI b: Teoria pieniądza Friedricha Augusta von Hayeka) [Around the Views on the Role of Money in Economy in History and Theory of Economics (B Part VI: Theory of Money by Friedrich August von Hayek)] 03_goryszewski
Barbara Pawłowska; Dylematy finansów publicznych – dług publiczny oraz granice zadłużenia a rola banków w stymulowaniu zachowań demokratycznych [Dilemmas on Public Finances – Public Debt and Limits of Debts and the Role of Banks in Stimulation of Democratic Behaviours] 04_pawlowska
Bartosz Stasch; Trzystopniowa ocena ryzyka kredytowego obligacji rządowych w obliczu globalnego kryzysu finansowego [Three-level Government Bond Credit Risk Assessment Against Global Financial Crisis] 05_stasch
Prawo i zarządzanie [Law and Management]
Zbigniew Staniek; Koszty transakcyjne a efektywność adaptacyjna systemu instytucjonalnego [Transaction Costs and Adaptive Effectiveness of Institutional System] 06_staniek
Mirosław Sułek; Zarządzanie, dowodzenie i polityka w świetle nowej prakseologii [Management, Commandment and Politics and new Praxeology] 07_sulek
Ema Halavach; Teoretyczne podejście do zarządzania trwałością organizacji [Theoretical Approaches to the Management of Organizational Sustainability]08_halavach
Eliza Grębowicz, Jarosław W. Przybytniowski; Wiedza jako jeden z czynników, które zwiększają jakość usług ubezpieczeniowych [Knowledge as One of the Factors that Increase the Quality of Insurance Services] 09_grebowicz_przybytniewski
Informatyka i matematyka [Information Technologies and Mathematics]
Anna Rusinek; Modele terminowych stóp procentowych w przestrzeniach funkcji całkowalnych w kwadracie [Forward Rates Models on the Space of Square Integrable Functions] 10_rusinek_a
Jan Rusinek; Zadania zależne od parametrów – II [Tasks Parameter Dependent – II] 11_rusinek_j
Przegląd piśmiennictwa [Review of the Literature]
Jan Komorowski; Recenzja książki A. Buszko pt.„Mechanizmy szarej strefy” [Review of „Mechanisms of Informal Sector” by Andrzej Buszko] 12_komorowski
Ku czci [In Memory of]
Cecylia Bajan; Wspomnienie o profesorze Konradzie Bajanie [Memoirs of Professor Konrad Bajan]13_bajan
Kongresy, konferencje, sympozja [Congresses, Conferences and Symposia]
Lech Jaczynowski; Zarządzanie zasobami ludzkimi. Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu [Management of Human Resources. Future of HR from the Perspective of Science and Business] 14_jaczynowski
Barbara Pawłowska; Międzynarodowa Konferencja Naukowa IERIGŻ- -PIB pt. Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej” [International Scientifi c Conference Organised by IAFE-NRI Entitled “Competitiveness of the Economy in the Context of Social Policy Measures”] 15_pawlowska
Streszczenia w języku angielskim [Abstracts in English]16_abstracts
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze [Information on the Authors]17_informacja_o_autorach

Komentowanie jest wyłączone.