Rocznik naukowy 2017

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom XI Zeszyt 1-4 (2017)
Całość[Whole]rocznik_2017
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]00_strony_tytulowe
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Barbara Pawłowska; Wpływ podatku bankowego na instytucje finansowe a równowaga cząstkowa i ogólna[The Infl uence of Bank Taxation on Financial Institutions Versus Partial and General Balance]01_pawlowskab
Roman Lusawa; Ekonomia dobra wspólnego. Nowe podejście, czy nowa „modna bzdura”?[Economy of Common Good. A New Approach, or New „Fashionable Nonsense”?]02_lusawa
Jarosław Wenancjusz Przybytniowski; Wiedza ekonomiczna a świadomość i kompetencje młodego pokolenia[Economic Knowledge Versus the Awareness and Competences of the Young]03_przybytniowski
Monika Filipiuk; Finansowe wsparcie rewitalizacji ze środków unijnych szansą dla obszarów zdegradowanych w Polsce[Financial Support for Revitalization from the EU Fonds as a Chance for Degraded Areas in Poland]04_filipiuk
Prawo i zarządzanie[Law and Management]
Michał Gendek; Nowe czy nie? Uwagi o zasadach odpowiedzialności prokurentów w związku ze zmianą ustawy Prawo upadłościowe[New or Not? Comments on the Rules of Liability of Procurators in Connection with the Amendment of the Bankruptcy Law]05_gendek
Magdalena Wysocka, Radosław Drożdżyński, Ryszard Walkowiak; Efektywność programów aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko- mazurskim[The Effectiveness of Programmes of Professional Activation in Warmia and Mazury Voivodeship]06_wysocka_drozdzynski_walkowiak
Joanna Bańbuła; Współczesna rola i społeczne znaczenie widowisk sportowych[Contemporary Role and Social Significance of Sports Events]07_banbula
Ricardo Eito-Brun; Integracja praktyk zarządzania innowacjami w infrastrukturze organizacyjnej IT: ramy metodologiczne[The Integration of Innovation Management in IT Organizational Infrastructure: a methodological framework]08_brun
Eliza Grębowicz; Zalecenia dla ustalenia strategii zawodowego startu w Niemczech, dla absolwentów IT[Rekommendation for Determining a Professional Starting Strategy in Germany for Graduates of IT Studies]09_grebowicz
Ema Halavach, Mirosław Zalech; Zagrożenia i ryzyka dla międzynarodowej turystyki w ocenie klientów firm turystycznych[Threats and Risks for International Tourism Assessed by Clients of Tourists Companies]10_halavach_zalech
Informatyka i matematyka[Information Technologies and Mathematics]
Janusz Zalewski; Fernando Gonzales, Dahai Guo, Elias Kirche, Walter Rodrigez; Internet Rzeczy i jego potencjalny wpływ na biznes[Internet of Things and its Potential Impact on Business]11_zalewski_gonzales_guo_kirche_rodrigez
Nina Rizun, Yurii Taranenko; Opracowanie akgorytmu wstępnego przetwarzania tekstów recenzji fi lmów w języku polskim[Development of the Algorithm of Polish Language Film Reviews Preprocesing]12_rizunn_taranenko
Piotr Adamczewski; Tendencje rozwojowe w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw sektora MSP[Development Trends in the Field of ICT in SMEs]13_adamczewski
Mariia Rizun; Narzędzia programowe dla pracowników wiedzy[Software Solutions for Knowledge Workers]14_rizunm
Rafał Tkaczyk, Mateusz Bonecki, Szymon Bohdanowicz, Maria Ganzha, Marcin Paprzycki; Złożone przetwarzanie zdarzeń w systemach cyber-fizycznych: perspektywa pragmatyczna[Complex Event Processing in Cyber-Physical Systems: a pragmatic perspective]15_tkaczyk_bonecki_bohdanowicz_ganzha_paprzycki
Jan Rusinek; Zadania zależne od parametrów – III[Parameter Dependent Tasks – III]16_rusinek
Przegląd piśmiennictwa[Review of the Literature]
Lech Jaczynowski; Recenzja książki G. A. Akerlofa i R. J. Shillera pt. „Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa”[Review of „Phishing for Phools. The Economics of Manipulation and Deception” by G. A. Akerlof and R. J. Shiller]17_jaczynowski
Kongresy, konferencje, sympozja[Congresses, Conferences and Symposia]
Aleksandra Pawłowska; Międzynarodowa konferencja naukowa IERiGŻ- -PIB pt. „Strategie dla sektora rolno-żywnościowego – dylematy rozwoju”[International Scientifi c Conference Organised by IAFE-NRI Entitled „Strategies for the Agri-Food Sector and Rural Areas-Dilemmas of Development]18_pawlowskaa
Streszczenia w języku angielskim[Abstracts in English]19_abstracts
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze[Information on the Authors]20_informacja_o_autorach

Komentowanie jest wyłączone.