Rocznik naukowy 2018

ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w Ciechanowie[RESEARCH YEARBOOK Faculty of Management in Ciechanów]
Tom XII Zeszyt 1-4 (2018)
Całość[Whole]rocznik_2018
SPIS TREŚCI[TABLE OF CONTENTS]
Strony tytułowe [Title pages]00_strony_tytulowe
Ekonomia i finanse [Economy and Finances]
Barbara Pawłowska; Wokół przyszłości sektora bankowego w Polsce w dekadę po kryzysie subprime[Around the Future of Banking Sector in Poland a Decade After the Subprime Crisis] 01_pawlowska
Małgorzata Niestępska; Podatki w cenie energii i ich znaczenie dla budżetu państwa[Taxes Included in the Price of Electricity and their Role in the State Budget]02_niestepska
Roman Lusawa; Ekonomia nonsensu a rynek wiedzy (artykuł polemiczny)[Economics of Nonsense and the Market of Knowledge (Polemic Article)] 03_lusawa
Prawo i zarządzanie[Law and Management]
Mirosław Zalech, Lech Jaczynowski; Wykorzystanie chronokarty do badania budżetu czasu studentów[Application of Chronocard for Testing Students’ Budget of Time]04_zalech_jaczynowski
Elżbieta Uzunow; Popioły lotne ze spalarni odpadów komunalnych w produkcji nowoczesnych materiałów budowlanych[Ashes from a Municipal Waste Incineration Plant in Production of Modern Building Materials]05_uzunow
Ema Halavach, Stabilność struktur organizacyjnych zarządzania we współczesnych warunkach[Sustainability of Organizational Structures of Management in Modern Conditions]06_halavach
Informatyka i matematyka[Information Technologies and Mathematics]
Amitava Nag, Arup Kumar Chattopadhyay, Koustav Chanda, Shayak Sadhu; Zastosowanie kryptografi i dla zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych wrażliwych w chmurze[Security and Privacy of Sensitive Data in Cloud Storage Through Cryptographic Approach]07_nag_chattopadhyay_chanda_sadhu
Jan Rusinek; Programowanie hybrydowe. Przykład zastosowania w statystyce, ekonometrii i dydaktyce [Hybrid Programming. An Example of Application in Statistics, Econometrics and Didactics]08_rusinek
Soumadip Ghosh, Arnab Hazra, Payel Biswas, Amitava Nag; Ocena uczniowskich wyników przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej[Students’ Performance Evaluation Using Artifi cial Neural Network]09_ghosh_hazra_biswas_nag
Anup Kumar Barman, Shikhar Kumar Sarma; Jednojęzyczne pozyskiwanie informacji w lokalnym języku: przypadek języka assamskiego[Monolingual Information Retrieval in Local Language: Case Study in Assamese]10_barman_sarma
Przegląd piśmiennictwa[Review of the Literature]
Od Redakcji; Dyskusja wokół poglądów Thomasa Pikettyego na zjawisko nierówności dochodowych[Discussion about Thomas Piketty’s Views on the Phenomena Income Inequalities] 11_od_redakcji
Ku czci[In Memory of]
Stanisław Dawidziuk; O Lidii Białoń – serdeczne wspomnienie[About Lidia Białoń – Cordial Memories]12_dawidziuk
Kongresy, konferencje, sympozja[Congresses, Conferences and Symposia]
Aleksandra Pawłowska; Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Innowacje w fi nansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Metody 2018”[Scientifi c Conference “Innovations in Finance and Insurance. Mathematical, Econometrical and Computational Methods. Methods 2018”]13_pawlowska_a
Streszczenia w języku angielskim[Abstracts in English]14_abstracts
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze[Information on the Authors]15_informacja_o_autorach

Komentowanie jest wyłączone.