Egzamin dyplomowy

Wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej:

 1. Informacje dotyczące redagowania pracy dyplomowej –  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zasad dyplomowania § 7 (punkty 1 – 10).
 2. Strona tytułowa oraz oświadczenie promotora i autora pracy drukowane są jednostronnie (licząc wszystkie strony, ale nie zamieszczając numerów), spis treści drukowany jednostronnie a w przypadku, gdy nie mieści się na jednej stronie drukujemy dwustronnie.
 3. Wzór strony tytułowej ustalony jest odgórnie, znajduje się poniżej, załącznik nr 3.
 4. Załączone oświadczenie promotora i autora pracy, umieścić po stronie tytułowej, załącznik nr 4.

Kolejność ustawiania stron:

 • Strona tytułowa (strona 1-2, numery stron niewidoczne).
 • Oświadczenie promotora i autora pracy (strona 3-4, numery stron niewidoczne).
 • Spis treści (strona nr 5-6, numery stron niewidoczne).
 • Wstęp (zaczyna się od strony nieparzystej, strona 7, od strony 7 numeracja na każdej stronie, na dole pośrodku).
 • Rozdziały i zakończenie (zaczynają się od stron nieparzystych, bez pustej strony poprzedzającej.

Przed oprawą pracy można zgłosić się do Dziekanatu lub wysłać pracę e-mailem (na adres: dziekanat@wsmciechanow.edu.pl) w celu sprawdzenia poprawności ustawienia numeracji stron. Praca powinna być zapisana w dwóch wersjach: WORD i PDF.

Studenci z kierunku Zarządzanie na stronie tytułowej pracy dyplomowej wpisują jedną z następujących nazw specjalności:

 • Marketing
 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w oświacie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką

 PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANACIE TYLKO Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW!

Studenci zobowiązani są dostarczyć przed egzaminem dyplomowym następujące dokumenty:

 1. 1 egzemplarz pracy dyplomowej zbindowanej (drukowany dwustronnie), z logo WSM w Warszawie (wzór strony tytułowej – załącznik 3).
 2. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, wzór zawiera załącznik 8.
 3. Oświadczenie studenta o sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym (wzór oświadczenia zawiera załącznik 1 do Zarządzenia Rektora WSM w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.
 4. Praca dyplomowa licencjacka, magisterska, inżynierska powinna spełniać wymogi zawarte w Zarządzeniu Rektora z dnia 28 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Dyplomowania na Studiach Pierwszego Stopnia, Studiach Inżynierskich, Studiach Drugiego Stopnia oraz Jednolitych Studiach Magisterskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Zarządzanie Rektora w sprawie zasad dyplomowania)
 5. Formularz danych osobowych.
 6. 1 płyta CD (w papierowej okładce, opisana płyta: nr albumu, imię i nazwisko, temat pracy – plik pracy zapisany w formacie PDF)
 7. Opłatę 250,00 zł za archiwizację dokumentów.

Opłata powinna być dokonana na konto uczelni (wpłatę można dokonać w Kasie jeżeli będzie czynna).

 1. Kartę obiegową.

UWAGA!

Karty obiegowe będą podstemplowywane po zaksięgowaniu środków na koncie studenta i po rozliczeniu książek w Bibliotece.

Podstawą przyjęcia pracy jest uregulowanie wszystkich wymaganych opłat.

Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie.

LEGITYMACJA STUDENCKA może być złożona razem z dokumentami do obrony, bądź na egzaminie dyplomowym. W przypadku studiów I stopnia Student legitymację można zwrócić do 31 października w roku akademickim, w którym przystępuje do obrony, jeżeli nie korzysta z legitymacji studenckiej. Student może zwrócić legitymację w dniu odbioru dyplomu.

Informacji o terminie odbioru dyplomu (co najmniej miesiąc po egzaminie dyplomowym) należy szukać na stronie:

www.wsm.warszawa.pl/dla-studenta/dziekanat/sekretariat

 

Załączniki:

Załącznik 1 Oświadczenie o antyplagiacie

Załącznik 2 Podanie o zmianę promotora

Załącznik 3 Wzór strony tytułowej

Załącznik 4 Oświadczenie promotora i autora pracy

Załącznik 8 Podanie do Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Rektora w sprawie antyplagiatu

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad dyplomowania

Formularz danych osobowych

Karta obiegowa

 

Pytania z rachunkowości na obrony prac licencjackich:

 1. Omów zasady rachunkowości
 2. Co rozumiesz pod pojęciem równowagi bilansowej?
 3. Co oznacza zasada podwójnego zapisu i jak należy ją rozumieć w praktyce?
 4. Dokonaj podziału kont
 5. Co zawiera sprawozdanie finansowe?
 6. Co zawiera informacja dodatkowa?
 7. Jak ustalany jest wynik finansowy?
 8. Wymień i omów zasady wyceny aktywów
 9. Co rozumiemy pod pojęciem amortyzacji i jakie są metody naliczania amortyzacji?
 10. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
 11. Jaki zbudowany jest Rachunek zysków i start?
 12. Jakie główne rodzaje działalności zawarte są w Rachunku Przepływów Pieniężnych?
 13. Co zaliczamy do aktywów bilansu?
 14. Proszę wymienić główne pozycje kapitałów obcych
 15. Na czym polega złota i srebrna reguła bilansowa?
 16. Jakie funkcje pełni rachunkowość zarządcza?
 17. Wymień najważniejsze różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą
 18. Czym zajmuje się analiza wskaźnikowa?
 19. Omów wskaźniki rentowności
 20. Jakie wskaźniki stosuje się do oceny płynności finansowej i jakie powinny być wielkości referencyjne dla tych wskaźników?
 21. Wymień i scharakteryzuj wskaźniki zadłużenia

PYTANIA Z ZAKRESU PROGRAMU SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA EGZAMINACH – OBRONACH PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

 1. Jakie cele i funkcje realizuje zarządzanie personelem w organizacji?
 2. Na jakie cele orientuje się współczesna strategia personalna firmy?
 3. Jakie modele rozróżniamy w polityce personalnej organizacji?
 4. Jakie metody są stosowane w procesie rekrutacji pracowników?
 5. Na czym polega outsourcing w zarządzaniu zasobami ludzkimi?
 6. Jakie znaczenie ma etyka w zzl?
 7. Jakie znaczenie mają zasoby ludzkie w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
 8. Jakie są formy wynagradzania płacowego?
 9. Jakie instrumenty wynagradzania pozapłacowego są stosowane w firmach?
 10. Jakie funkcje realizuje system oceny pracowników?
 11. Wymień i scharakteryzuj metody oceniania pracowników.
 12. Na czym polega outplacement w zarządzaniu personelem?
 13. Wyjaśnij pojęcia- kompetencje miękkie i twarde oraz omów sposoby ich kształtowania wśród pracowników.
 14. Wyjaśnij pojęcia – coaching, mentoring, sponsoring oraz omów ich role i znaczenie w kształtowaniu rozwoju pracowników.
 15. Co stanowi istotę współczesnego przywództwa w kierowaniu zespołami?
 16. Czym charakteryzuje się menedżer innowator?
 17. Wyjaśnij pojęcia- kompetencje kulturowe i innowacyjne pracowników oraz podaj przykłady.
 18. Na czym polega zarządzanie zaangażowaniem pracowników?
 19. Jakie są kluczowe kompetencje menedżera?
 20. Wyjaśnij cele i metody rozwoju pracowników.
 21. Od czego zależy efektywność szkolenia pracowników?
 22. Co stanowi istotę kultury organizacji?
 23. Czym się może różnić kultura w organizacjach?
 24. Jakie wyzwania w obszarze kultury stawia współczesne ZZL?
 25. Na czym polega metoda SWOT i jakie cele realizuje w ZZL?
 26. Jaką rolę odgrywa pracownik w tworzeniu wartości firmy?
 27. Jak możemy oceniać wartość zasobów ludzkich?
 28. Wyjaśnij istotę i cele zarządzania kompetencjami
 29. Co stanowi istotę kapitału intelektualnego i jaką rolę odgrywa on w organizacji?
 30. Scharakteryzuj relacje między zmianami na rynku pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kierunek Zarządzanie – pytania ogólne na egzamin dyplomowy – licencjat

Pytania na końcowym egzaminie licencjackim na specjalności ,, Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie”

Pytania – zarządzanie logistyką licencjat
 1. Cele logistyki.
 2. Czym zajmuje się logistyka zaopatrzenia?
 3. Czym zajmuje się logistyka produkcji?
 4. Czym zajmuje się logistyka zbytu?
 5. Zasady współczesnej logistyki.
 6. Wyjaśnij proces logistyczny.
 7. Wymień rodzaje procesów logistycznych.
 8. Na czym polega łańcuch logistyczny?
 9. Podaj klasyfikacje systemów logistycznych.
 10. Na czym polega transport kombinowany?
 11. Rola opakowania w transporcie.
 12. Znaczenie standaryzacji w procesach logistycznych.
 13. Rola informatyki w procesach logistycznych.
 14. Opis genezę rozwoju usług logistycznych.
 15. Na czym polega strategia zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie?
 16. Potencjalne obszary konfliktu działu logistycznego z pozostałymi działami przedsiębiorstwa.
 17. Podaj przykład oceny zadań logistycznych /perspektywa zlecającego usługi logistyczne.
 18. Rola centrów dystrybucji w rozwoju usług logistycznych.
 19. Wymień czynniki determinujące rozwój usług logistycznych.
 20. Wyjaśnij pojęcie rotacji magazynowej.
 21. Podaj kryteria oceny gospodarki magazynowej.
 22. Wyjaśnij znaczenie skuteczności usług logistycznych.
 23. Wyjaśnij znaczenie efektywności usług logistycznych.
 24. Wyjaśnij znaczenie sprawności usług logistycznych.
 25. Na czym polega controlling procesów logistycznych?
 26. Podaj przykład kosztów w logistyce.
 27. Na czym polega analiza ABC?
 28. Zasada Pareto w gospodarce magazynowej.
 29. Na czym polega strategia just in time?
 30. Na czym polega spedycja?
 31. Wyjaśnij związek pomiędzy logistyką a ekologią.
 32. Logistyka recyklingu przemysłowego.

Komentowanie jest wyłączone.