Praktyki studenckie

UWAGA!!!
KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

INFORMACJA OGÓLNA
Praktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:
etap pierwszy – praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów (3 semestr),
etap drugi – praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki (4 semestr),
etap trzeci – praktyka specjalnościowa, w ramach której student pogłębia i rozszerza wiedzę oraz uzyskuje umiejętności i kompetencje pozwalające mu na przygotowanie samodzielnie pracy dyplomowej, zgodnej ze studiowaną przez studentkę/studenta specjalnością (5 semestr).

WARIANT A

STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI W WYBRANYM ZAKŁADZIE PRACY, ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDŁOŻENIA W DZIEKANACIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
• podanie 1 egzemplarz ( załącznik 5);
• umowa trójstronna 3 egzemplarze (załącznik 8);
• oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych 1 egzemplarz (załącznik 8A).

PODANIE ORAZ TRÓJSTRONNĄ UMOWĘ, STUDENT DOSTARCZA DO BIURA PRAKTYK PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAKTYK.

PO ODBYCIU PRAKTYK STUDENT SKŁADA W BIURZE PRAKTYK:
a) formularz weryfikacji efektów uczenia się w ramach Studenckiej Praktyki Zawodowej (profil praktyczny) – ocena dokonywana przez Opiekuna Praktyk zawodowych w zakładzie pracy (załącznik nr 3),
b) formularz weryfikacji efektów uczenia się w ramach studenckiej praktyki zawodowej (profil praktyczny) – ocena dokonywana przez studentkę/studentka odbywającego praktykę zawodową w zakładzie pracy (załącznik nr 6A),
c) dziennik praktyk, w którym Zakładowy Opiekun Praktyk zalicza/nie zalicza odbytą przez studenta praktykę zawodową, Kierunkowy/Specjalnościowy Opiekun praktyk akceptuje i Dyrektor Filii zatwierdza odbycie praktyki zawodowej przez studenta (załącznik nr 4), Wymiar praktyk – 120 godzin w ciągu 2 miesięcy.
d) stosowną dokumentację potwierdzającą efekty uczenia się, o których mowa w § 3 ust. 2. Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik 4) jest do pobrania w formie edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie w programie word.

WARIANT B

STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANYM PRZEZ SIEBIE DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE:
1. wykonywania pracy zarobkowej w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, charakter tej pracy spełnia/ł wymagania programu studenckiej praktyki zawodowej (UZUPEŁNIA DRUKI O NAZWIE: wniosek załącznik 10, oświadczenie 10A, zakres obowiązków z zakładu pracy oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu);
2. prowadzenia samodzielnej co najmniej przez 3 lata działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów (UZUPEŁNIA DRUKI O NAZWIE: wniosek załącznik 10, oświadczenie 10A, wydruk z CEiDG lub z KRS);
3. prowadzeniem co najmniej przez 3 lata działalności w organizacjach pozarządowych, której zakres jest zgodny z kierunkiem studiów (UZUPEŁNIA DRUKI O NAZWIE: wniosek załącznik 10, oświadczenie 10B);
4. angażowaniem się w działalność wolontariatu, która ma/miała charakter wolontariatu, spełniająca wymagania programu praktyki (UZUPEŁNIA DRUKI O NAZWIE: wniosek załącznik 10, oświadczenie 10B oraz dokumenty poświadczające realizację wolontariatu);
5. jestem lub byłam/łem studentem/studentką innych szkół wyższych, gdzie odbywam lub odbyłam/łem praktykę spełniającą obowiązujące wymagania (UZUPEŁNIA DRUKI O NAZWIE: wniosek załącznik 10, oświadczenie 10C);
6. uczestniczę lub uczestniczyłam/łem w stażach i praktykach (także w ramach wolontariatu), gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych i przedstawiam odpowiednią dokumentację dotyczącą odbycia takiej praktyki (UZUPEŁNIA DRUKI O NAZWIE: wniosek załącznik 10, oświadczenie 10B, dokumenty poświadczające realizację stażu lub praktyk).

UWAGA!!!
Uznanie pracy zawodowej, w tym samym zakładzie pracy na każdym etapie praktyki musi obejmować zakres obowiązków służbowych dostosowanych do danego etapu. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są inne na każdym z trzech etapów praktyki zawodowej.

Załączniki do pobrania:

1.Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunkach kształcenia o profilu praktycznymREGULAMIN PRAKTYK
2.Załącznik nr 3 - Formularz weryfikacji efektów kształcenia - opiekun praktykzał 3 Formularz weryfikacji-opiekun praktyk
3.Załącznik nr 4 - Dziennik praktykzał 4 Dziennik praktyk
4.Załącznik nr 5 - Podanie o praktykizał 5 Podanie o praktyki
5.Załącznik nr 6 - Skierowanie na praktykizał 6 Skierowanie na praktyki
6.Załącznik nr 6A - Formularz weryfikacji efektów kształcenia - studentzał 6A Formularz weryfikacji - student
7.Załącznik nr 8 - Umowa trójstronnazał 8 Umowa trójstronna
8.Załącznik nr 8A - Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowychzał 8A Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych
9.Załącznik nr 10 - Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowychzał 10 Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych
10.Załącznik nr 10A - Oświadczenie o zaliczenie pracy zawodowejzał 10A Oświadczenie o zaliczenie pracy zawodowej
11.Załącznik nr 10B - Oświadczenie o zaliczenie wolontariatuzał 10B Oświadczenie o zaliczenie wolontariatu
12.Załącznik nr 10C - Oświadczenie o zaliczenie praktyk z innej uczelnizał 10C Oświadczenie o zaliczenie z innej uczelni
13.Karta przedmiotu – Studenckie praktyki zawodowe – praktyka ogólna (I)Karta przedmiotu – praktyka ogólna (I)
14.Karta przedmiotu – Studenckie praktyki zawodowe – praktyka kierunkowa (II)Karta przedmiotu – praktyka kierunkowa (II)
15.Karta przedmiotu – Studenckie praktyki zawodowe – praktyka specjalnościowa (III)Karta przedmiotu – praktyka specjalnościowa (III)
16.Załącznik nr 9- Karta hospitacji 4 semKarta przedmiotu – praktyka specjalnościowa (III)

 

 

Komentowanie jest wyłączone.