Stypendia

INFORMACJA
DLA STUDENTÓW MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA w ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego;
  – pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami;
  -pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 3. stypendium Rektora studentów;
  -świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
 4. zapomogi;
  -jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym
 5. stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 (konkurs SST03) – (dokumenty przyjmowane są do 20 października 2022 r.).
  – świadczenie MEiN dla studentów ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi

Zgodnie z § 7 ust.2 Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM  10 listopada 2022 r.

(z wyjątkiem stypendium Ministra Edukacji i Nauki)

Wnioski można złożyć osobiście w dziekanacie Filii MANS w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą mailową w formie skanów (nie zdjęcie telefonem) na adres: stypendia@mans.org.pl i jednocześnie do wiadomości dziekanat@wsmciechanow.edu.pl

 

Informacji dotyczących stypendiów udziela:

Biuro ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami pok. F 207 (II piętro)

lub Komisja Stypendialna

tel. 22 59 00 727 mail:stypendia@mans.org.pl lub rafal.keller@mans.org.pl

przyjmuje w:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00

15, 22, 29.X.oraz 5.XI.2022 r. w godz. 10:00 – 14:00

16, 23, 30.X.oraz 6.XI.2022 r. w godz. 10:00 – 13:00

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/09/2022 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2022/2023:

1.) Stypendium socjalne – kwota 1250 zł

2.) Podwyższone stypendium socjalne – kwota 1400 zł (dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

3.) Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – 800 zł

4.) stypendium Rektora (przyznawane w jest liczbie nie większej niż 10% liczby studentów ze 100% na danym kierunku studiów):

 1. a) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
  wynosi 4,75 – 4,89 – kwota
  850 zł
 2. b) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
  wynosi 4,90 – 5,00 – kwota
  950 zł

5.) Zapomoga kwota od 100 zł do 3 600 zł.

 • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej zawarta pliku oraz w § 4 Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w WARSZAWIE – do pobrania poniżej.
 • Wyniki ukażą się w połowie grudnia 2022 na stronie Uczelni.
 • Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00. Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

 

Tytuł

Pobierz

Regulamin Pobierz
zał. 11 Wniosek o zmianę konta bankowego Pobierz
Informacje dla cudzoziemców Pobierz

 

Komentowanie jest wyłączone.