Stypendia

Informacja dla studentów WSM ubiegających się o stypendia w semestrze wiosno-letnim w roku akademickim 2021/2022

 Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym i sytuacja materialna nie uległa zmianie, składają wniosek (zał. nr 2) i oświadczenia (zał. nr 1 i zał. nr 3). Wymienione dokumenty należy przesyłać na e-mail Komisji Stypendialnej w Warszawie: stypendia@wsm.warszawa.pl

Studenci, którym sytuacja materialna uległa zmianie lub ubiegają się o stypendium po raz pierwszy, składają wniosek wraz z załącznikami w formie skanów na adres e-mail Komisji Stypendialnej w Warszawie: stypendia@wsm.warszawa.pl , a oryginały dokumentów należy złożyć w dziekanacie Filii WSM w Ciechanowie do dnia 28.03.2022 r.

Do uzyskania stypendium socjalnego, w przypadkach zmiany sytuacji życiowej i materialnej (przykłady poniżej), oprócz wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające tę zmianę:
– uzyskanie/utrata dochodu,
– śmierć członka rodziny,
– narodziny dziecka,
– wstąpienie w związek małżeński,
– inne.

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium Rektora w semestrze zimowym, składają wniosek (zał. nr 7) i oświadczenie (zał. nr 1). Wymienione dokumenty należy przesyłać na e-mail Komisji Stypendialnej w Warszawie: stypendia@wsm.warszawa.pl

Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium Rektora w semestrze zimowym mogą złożyć nowe wnioski wraz z załącznikami w formie skanów na adres e-mail Komisji Stypendialnej w Warszawie: stypendia@wsm.warszawa.pl , a oryginały dokumentów należy złożyć w dziekanacie Filii WSM w Ciechanowie do dnia 28.03.2022 r.

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym, składają wniosek (zał. nr 6) i oświadczenie (zał. nr 1). Wymienione dokumenty należy przesyłać na e-mail Komisji Stypendialnej w Warszawie: stypendia@wsm.warszawa.pl

Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium specjalne w semestrze zimowym mogą złożyć nowe wnioski wraz z załącznikami w formie skanów na adres e-mail Komisji Stypendialnej w Warszawie: stypendia@wsm.warszawa.pl , a oryginały dokumentów należy złożyć w dziekanacie Filii WSM w Ciechanowie do dnia 28.03.2022 r.

Nowy Regulamin i zasady składania nowych wniosków znajdują się  na stronie: wsm.warszawa.pl/dla-studenta/stypendia

Termin przyjmowania wniosków drogą e-mail upływa z dniem 27 marca 2022 r.

Informacji dotyczących stypendiów udziela Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych lub Komisja Stypendialna

tel. 22 59 00 727,     ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/09/2021 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022:
1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 1100 zł
2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 1300 zł
2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 700 zł
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:
a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,75 – 4,89 – 700 zł.
b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 800 zł.
4) wysokość zapomogi maksymalnie do 3000 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/12/2021 z dnia 12 grudnia 2021 r. Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w porozumieniu z Kanclerzem oraz Samorządem Studenckim zmienia Zarządzenie nr 6/09/2021
z dnia 15 września 2021r w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 i ustanawia od grudnia b.r. wysokość następujący świadczeń pomocy materialnej:
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:
a) gdy średnia ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów wynosi 4,75 – 4,89 – 850 zł
b) gdy średnia ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów wynosi 4,90 – 5,00 – 950 zł
2. Stypendium Specjalne dla osób z niepełnosprawnościami wynosi – 750 zł
3. maksymalna wysokość zapomogi wynosi 3 250 zł.

UWAGA

Świadczenia pomocy materialnej:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w pkt. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 4. Przepisy pkt. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres do 12 semestrów.

Regulamin

Informacje dla cudzoziemców

Wniosek o zmianę konta bankowego

Komentowanie jest wyłączone.