Kadry i płace

Kadry i płace

Cel studiów

Celem studiów jest kształcenie w obszarze prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączona z praktycznymi umiejętnościami w wyżej wymienionym zakresie.

Adresaci

Studia kierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo –płacowych oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe.

Program

 1. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników.
  2. Źródła i zasady prawa pracy.
  3. Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy.
  4. Czas pracy i urlopy pracownicze.
  5. Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy.
  6. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy.
  7. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w zakładzie pracy
  8. Dokumentacja pracownicza.
  9. Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy.
  10. Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
  11. Pozapracownicze formy zatrudnienia.
  12. Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń.
  13. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  14. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  15. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pozapracowniczych.
  16. Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa.
  17. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczanych wynagrodzeń.
  18. Obsługa programu Płatnik.
  19. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zdobyta wiedza pozwala absolwentom studiów na rozumienie problemów związanych z aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Student nabywa umiejętności pozwalających na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo- płacowym.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę.

Opłaty

Opłata wpisowa wynosi 300 zł (dla absolwentów WSM opłata wynosi 100 zł) Opłata za 1 semestr wynosi 1500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 2700 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów, o ile nie przekroczą one wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Wymagane dokumenty:

Kontakt

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie

Ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów

Tel: (23)672 50 61

Konto do wpłat 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000

Na dowodzie wpłaty prosimy podać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Wybrany kierunek studium podyplomowego
 • Semestr lub opłata całościowa

Komentowanie jest wyłączone.